Ochrona danych osobowych

 

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Ergotep Sp. z o.o., ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000626623, REGON: 364920431, NIP: 9542767240, adres poczty elektronicznej: info.eshoppl@tescomapolska.pl.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie RODO z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy oraz w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Dane gromadzone w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres:

 • trwania umowy
 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
 • wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe

Dane gromadzone w celach marketingowych będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania (dane adresowe);
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
 • adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza

następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

 • numer telefonu;
 • numer fax;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej.

6. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych, w szczególności firmie kurierskiej lub podmiotowi wykonującemu usługi serwisowe. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

10. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, w szczególności z art. 24 ust. 1 RODO.

11. Administrator w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych TESCOMA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Warzywna 14, 40-545 Katowice w zakresie obsługi klientów dokonujących zakupów oraz w zakresie rozpatrywania i realizowania roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych tych klientów.

12. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

13. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

14. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo odwołania w każdym czasie zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres info.eshoppl@tescomapolska.pl.

15. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z inspektorem ochrony danych: odo@tescomapolska.pl.

16. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

 

Polityka Cookies

1. Administrator stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem www.tescomapolska.pl (dalej „Serwis”).

2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:

 1. przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
 2. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;
 3. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników.

3. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

4. Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

5. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL