Informacje o ochronie danych osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.tescomapolska.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest  Ergotep Sp. z o.o., siedzibą przy ul. Warzywnej 14, 40-545 Katowice (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info.eshoppl@tescomapolska.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  za pośrednictwem adresu e-mail: 
  Inspektor Ochrony Danych: Jakub Kosmaciński, e-mail: odo@tescomapolska.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji
   i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  3. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail
   i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie www.tescomapolska.pl  (podstawa prawna -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  4. przekazywania informacji osobom zainteresowanym ofertą Administratora za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  5. przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
  6. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania
   i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
  7. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te
  są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 6. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
 7. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 punkt a) powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy  i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 8. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt. b) jest dobrowolne, jednak  konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.
 9. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem wskazanego w Serwisie adresu e-mail i telefonu kontaktowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. inne dane przekazane przez użytkownika.
 10. Przekazanie danych wskazanych w ust. 9 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
 11. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu wysyłania newslettera:
  1. adres e-mail.
 12. Przekazanie danych wskazanych w ust. 11 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi  newslettera.
 13. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika  lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info.eshoppl@tescomapolska.pl
 14. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych, w tym w szczególności przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  1. adres e-mail,
 15. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 punkt f) jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.
 16. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe uzytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom.
 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi  przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się
  z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: odo@tescomapolska.pl
 2. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 3. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.tescomapolska.pl Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującą tam polityką prywatności.
 4. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.